ข้อตกลงการใช้บริการ (Terms of Service)

ข้อตกลงการใช้บริการ (Terms of Service)

บริษัท ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้จัดทำข้อตกลงการใช้บริการกับลูกค้าเพื่อให้เป็นข้อกำหนดพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท โดยลูกค้าที่ประสงค์ใช้บริการของบริษัทต้องผูกพันตนตามข้อตกลงฉบับนี้และปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการของบริษัท

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นโดยและระหว่างบริษัท ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “บริษัท”) กับผู้ใช้บริการของบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า”)

โดยลูกค้ามีความประสงค์ใช้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทในฐานะศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับบริการและสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ (“ข้อตกลง”) โดยลูกค้าได้พิจารณาข้อตกลงและยินยอมผูกพันตามสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามข้อตกลงซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

“สินทรัพย์ดิจิทัล” หมายถึง กรรมสิทธิ์ ผลตอบแทน และ/หรือ สิทธิซึ่งมีอยู่ในโทเคนดิจิทัล โทเคนดิจิทัลที่มีสินทรัพย์อ้างอิง โทเคนดิจิทัลที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

“บริการ” หมายถึง การให้บริการหลักของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทซึ่งเป็นตัวกลางในการจับคู่คำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้าอย่างเป็นระบบระเบียบและมีความยุติธรรมผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท และหมายความรวมถึงบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการให้บริการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว เช่น การจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้า การฝากถอนเงินบาท การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น ทั้งนี้ การให้บริการของบริษัทไม่รวมถึงบริการอื่นใดในลักษณะที่เป็นการให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาในการลงทุนหรือซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

“ธุรกรรม” หมายถึง การทำธุรกรรมซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการฝากหรือถอนเงินบาทด้วยบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัท

 “ลูกค้า” หมายถึง ลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนสร้างบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ พร้อมยอมรับความเสี่ยงเรื่องผลตอบแทนในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยตนเอง

“เว็บไซต์” หมายถึง www.tbox.net

“แอปพลิเคชัน” หมายถึง ซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่บริษัทเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับการใช้บริการของบริษัท เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือสัญญาอัจฉริยะ เป็นต้น

2. คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ

2.1 บุคคลธรรมดา

(1) มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์

(2) มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือจัดการ สั่งการ ช่วยเหลือ สนับสนุน ยุยง อำนวยความสะดวก หรือให้คำปรึกษาแก่กลุ่มบุคคลที่มิชอบด้วยกฎหมาย เช่น อั้งยี่ ซ่องโจร กองกำลังต่อต้านรัฐบาลที่มิได้ใช้สิทธิตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ กองกำลังแบ่งแยกดินแดน กองกำลังใต้ดิน กลุ่มก่อการร้าย องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ องค์กรค้ามนุษย์ โจรสลัด นักต้มตุ๋นหรือแชร์ลูกโซ่ เป็นต้น

(4) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดฐานฟอกเงิน ฉ้อโกงประชาชน ทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

2.2 นิติบุคคล

(1) มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งนิติบุคคลนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

(2) ไม่มีวัตถุประสงค์ที่อาจสื่อความหมายได้ว่าห้ามเข้าใช้บริการที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันกับการให้บริการของบริษัท

(3) ผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และนิติบุคคลตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายใดที่ผู้ลงทะเบียนได้กระทำการไม่ว่าจะได้กระทำในนามนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม

(4) กรรมการและผู้อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1

กรณีที่บริษัทพบว่าลูกค้าขาดคุณสมบัติข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ ยกเลิก ยับยั้ง ระงับบัญชีผู้ใช้ และ/หรือ ปิดกั้นธุรกรรม โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวลูกค้าล่วงหน้า ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

3. การสมัครใช้บริการ

3.1 ลูกค้าต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชันของบริษัทด้วยการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (ข้อมูลการแสดงตน เช่น ชื่อ นามสกุล สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ วันเกิด อาชีพ และข้อมูลอื่นใด) ตามนโยบายการรับลูกค้าของบริษัทและการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

3.2 สำหรับลูกค้าต่างประเทศที่ประสงค์ใช้บริการของบริษัทจำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเท่านั้น (Thai Bank Account) 

3.3 ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งข้อมูลให้ครบถ้วนหรือข้อมูลที่ส่งมอบให้แก่บริษัทไม่เพียงพอ ลูกค้ายินยอมที่จะให้พนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทดำเนินการสอบถามข้อมูลหรือขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากลูกค้าโดยวิธีการ อาทิ การติดต่อผ่านโทรศัพท์ Video Call หรือ Skype หรือวิธีการอื่นในลักษณะคล้ายกัน 

3.4 ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บริษัท โดยลูกค้ารับรองว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้าตกลงที่จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้บริษัททราบโดยทันที

3.5 ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ลูกค้าแจ้งแก่บริษัทในการสมัครใช้บริการไม่เป็นความจริง บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับหรือปฏิเสธการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.6 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าเป็นดุลยพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทในการอนุมัติบัญชีผู้ใช้งานและบริษัทอาจปฏิเสธการสร้างบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า หากพบว่าลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครที่บริษัทกำหนด หรือขาดคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด หรือบริษัทอาจจํากัดการทำธุรกรรมของลูกค้าตลอดการใช้งานบัญชี หากทางบริษัทพบว่าลูกค้าฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การซื้อขายหรือเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท

4. การจัดการบัญชี

4.1 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบเก็บรักษารหัสประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ใช้ (“User ID”) และรหัสผ่าน (Password”) โปรแกรมเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (API) ของตนไว้เป็นความลับตลอดการทำธุรกรรมผ่านทางระบบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำรหัสประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่านไปใช้ หากมีผู้ใดนำรหัสประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่านของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล และ/หรือ ส่งคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ลูกค้าตกลงรับผิดชอบสำหรับการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่นเองทั้งสิ้น 

4.2 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวต่อการสูญหายหรือการละเมิดในข้อมูล และ/หรือ ข้อมูลส่วนตัว ที่อาจส่งผลให้เกิดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก รวมถึงความเสี่ยงจากการสูญเสียหรือถูกขโมยโทเคนดิจิทัล และ/หรือ เงินที่มีอยู่ในบัญชีทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจะรับผิดชอบกรณีการสูญหายหรือการละเมิดดังกล่าวในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทเอง

4.3 ลูกค้ารับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งแก่บริษัทนั้นถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน โดยลูกค้าจะแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ลูกค้าจะรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวในกรณีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากการละเลยหรือไม่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของลูกค้าให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน

4.4 ลูกค้าตกลงใช้บัญชีและบริการของบริษัทโดยและเพื่อตนเองเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือใช้บริการร่วมกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด รวมถึงไม่เปิดเผยบัญชีให้แก่บุคคลอื่นเพื่อให้ใช้บริการแทนตน

4.5 ในกรณีที่ลูกค้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบัญชีหรือข้อมูลของลูกค้าได้รับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือ มีการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นของบริษัท ลูกค้าจะแจ้งบริษัททันทีตามช่องทางการร้องเรียนที่บริษัทกำหนด

5. การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ในการใช้บริการของบริษัท ลูกค้ายินยอมและอนุญาตให้บริษัทนำข้อมูลที่ลูกค้าได้แจ้งแก่บริษัทไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรฐานสากล รวมถึงการยินยอมและอนุญาตให้บริษัทเก็บข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของลูกค้าผ่านบริการของบริษัทตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายดังกล่าว

6. การใช้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

6.1 การใช้บริการของบริษัทเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ลูกค้าจำเป็นต้องฝากเงินบาทเข้ามายังบัญชีทรัพย์สินประเภทเงินบาทของลูกค้าที่ได้เปิดกับบริษัท โดยทรัพย์สินดังกล่าวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ในความครอบครองของลูกค้า เมื่อธุรกรรมได้รับการยืนยันแล้ว ระบบของบริษัทจะดำเนินการฝากถอนเงินดังกล่าวให้ระหว่างลูกค้าและคู่สัญญาซื้อขายของลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ และเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการตามข้อนี้ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฝากถอนทรัพย์สินที่จัดเก็บไว้บัญชีทรัพย์สินของลูกค้าทั้งประเภทเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้าและคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของลูกค้าโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรมและไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าล่วงหน้าหรือเป็นครั้งคราวอีก ทั้งนี้ ขั้นตอนและระยะเวลาในการยืนยันการฝากถอนจะดำเนินการภายใน 1-3 วันทำการ 

6.2 คำสั่งที่เกี่ยวกับธุรกรรมของลูกค้าในการใช้บริการของบริษัทให้มีผลบังคับใช้ตลอดเวลาจนกว่าจะได้มีการยกเลิกหรือถูกแทนที่ด้วยคำสั่งอื่นในภายหลัง ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดอันเกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าในการใช้บริการ และในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีความจำเป็น บริษัทอาจสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ลูกค้าได้ถูกส่งเข้ามาในระบบ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกหรือระงับคำสั่งซื้อขายในกรณีดังต่อไปนี้

(1) คำสั่งที่มีอาจเกิดจากความบกพร่องหรือความผิดปกติของระบบซึ่งลูกค้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

(2) กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและเหตุผิดปกติที่บริษัทกำหนด เช่น ความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของระบบการดำเนินการหรือให้บริการของบริษัท คำสั่งจากหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานราชการอันเนื่องมาจากพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยใช้บริษัทหรือโทเคนดิจิทัลที่ให้บริการบนศูนย์ซื้อขายของบริษัทเป็นเครื่องมือในการดำเนินการดังกล่าว เหตุการณ์อื่นใดที่อาจส่งผลให้สภาวะการซื้อขาย ปริมาณซื้อขาย หรือราคาโทเคนดิจิทัลมีความผันผวนอย่างรุนแรง ทำให้อาจกระทบต่อเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการซื้อขาย เป็นต้น

6.3 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าคำสั่งในการทำธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และการยื่นคำสั่งซื้อขายในบันทึกคำสั่งซื้อขายจะยังไม่มีการส่งมอบให้ในทันที กล่าวคือ ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งได้ตลอดเวลาจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากระบบการซื้อขายของบริษัท

6.4 บริษัทสงวนสิทธิในการไม่ดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้ากรณีที่คำสั่งดังกล่าวเกินกว่าวงเงินหรือมูลค่าที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้ยอมรับและจะไม่ดำเนินการเรียกค่าเสียหายหรือค่าอื่นใดจากบริษัท ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการกำหนดวงเงินให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และเป็นดุลพินิจของบริษัทเพียงฝ่ายเดียวในการเพิ่มหรือลดวงเงินแก่ลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

6.5 ลูกค้าตกลงทำธุรกรรมเฉพาะสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทให้บริการเท่านั้น และในการส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของลูกค้า ลูกค้ายอมรับและตกลงให้บริษัทดำเนินการส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดหรือประเภทเดียวกันในปริมาณหรือมูลค่าที่เท่ากันได้

6.6 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะจัดให้มีการแจ้งแก่ลูกค้าล่วงหน้าก่อนการยืนยันคำสั่งในการทำธุรกรรม ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการไม่ดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้ากรณีบัญชีของลูกค้ามีทรัพย์สินไม่เพียงพอต่อการชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมดังกล่าว 

6.7 ลูกค้าตกลงจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทกำหนด (Trading Rules) ตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการของบริษัท โดยลูกค้าสามารถยกเลิกหรือปิดบัญชีบริการของบริษัทได้ทุกเมื่อด้วยการถอนเงินสุทธิคงเหลือ (Balance) ออกจากบัญชีของลูกค้าและส่งคำสั่งปิดหรือยกเลิกบัญชี โดยบริษัทจะไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดสำหรับการปิดบัญชี ทั้งนี้ การปิดบัญชีดังกล่าวไม่ทำให้ลูกค้าหลุดพ้นจากความรับผิดที่มีต่อบริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคำสั่งปิดบัญชี ลูกค้าอนุญาตให้บริษัทยกเลิกและระงับการทำธุรกรรมทั้งหมดที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการของลูกค้า 

6.8 ลูกค้าตกลงไม่ดำเนินการหรือใช้บริการที่ต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) กระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งออกหรือบัญญัติโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การฉ้อโกงประชาชน สถาบันการเงิน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น รวมไปถึงการใช้บริการของบริษัทเพื่อเป็นเครื่องมือหรือดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

(2) รบกวนการเข้าถึง การใช้บริการ หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมายของลูกค้ารายอื่น รวมถึงการใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้บัญชีของลูกค้ารายอื่นของบริษัทโดยมิได้รับอนุญาต

(3) แทรกแซง ระงับ ยับยั้ง ชะลอ ขัดขวาง รบกวน ลดทอน ทำลาย ทำให้เสียหาย ดัก เก็บ รวบรวม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลหรือเนื้อหาใดของบริษัทที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้ระบบของบริษัทไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่เป็นไปตามความมุ่งหวัง รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมภายนอกที่ใช้งานร่วมกับเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

(4) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) หรือการถอดซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน หรือบริการของบริษัท

(5) การสร้างข่าวลือหรือกระทำการอันเป็นอันตรายต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อสร้างความเข้าใจผิดหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อลูกค้าอื่น ทั้งนี้ไม่ว่ากระทำบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นของบริษัท

7. การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัท

7.1 บริษัทจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะนำมาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยพิจารณาถึงปัจจัยในหลายด้านตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของบริษัท เช่น ความเป็นไปได้ในด้านเทคโนโลยี การจัดสรรผลตอบแทน ความปลอดภัย ปัจจัยทางตลาด เป็นต้น ทั้งนี้ การพิจารณาให้เป็นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สุด โดยภายหลังการพิจารณาคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทรองรับการให้บริการ บริษัทจะประกาศแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นการทั่วไปผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

7.2 ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทให้บริการเพียงการซื้อขายโทเคนดิจิทัล และบริษัทมิได้ให้บริการหรืออนุญาตให้มีการฝากถอนโทเคนดิจิทัลเข้าออกระบบของบริษัท ลูกค้าตกลงจะไม่ฝากและไม่พยายามฝากหรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามายังบัญชีทรัพย์สินประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัท โดยหากเกิดความเสียหายอย่างใดอันเป็นเหตุมาจากการกระทำหรือพยายามกระทำการดังกล่าว ลูกค้ายินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นใดแก่บริษัท รวมถึงค่าดำเนินการให้ความเสียหายกลับคืนสู่ภาวะปกติด้วย

7.3 บริษัทอาจดำเนินการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภทออกจากศูนย์ซื้อขายของบริษัทตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยบริษัทจะจัดให้มีการแจ้งแก่ลูกค้าเป็นการทั่วไปตามช่องทางที่เหมาะสม พร้อมแจ้งรายละเอียด วิธีการ และกำหนดเวลาการเพิกถอน ทั้งนี้ การพิจารณาเพิกถอนถือเป็นที่สุดและเป็นดุลยพินิจเพียงฝ่ายเดียวของบริษัท

8. การจัดสรรและจ่ายผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดิจิทัล

8.1 สินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ของบริษัทอาจมีการจ่ายผลตอบแทน และ/หรือ ผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ซื้อ ผู้ถือครอง หรือผู้ใช้สินทรัพย์ดังกล่าวตามระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่ผู้ออกและเสนอขายกำหนด ยกตัวอย่างเช่น ก.) สินทรัพย์ดิจิทัลอาจจ่ายเงินปันผลเป็นรายเดือนให้แก่ผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ ข.) สินทรัพย์ดิจิทัลอาจกำหนดให้ลูกค้าที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของโครงการที่เกี่ยวข้อง หรือ ค.) สินทรัพย์ดิจิทัลอาจกำหนดให้ลูกค้าที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีสิทธิในการใช้สินทรัพย์หรือบริการที่เกี่ยวข้องได้ โดยบริษัทอาจมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดสรรและจ่ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ให้กับลูกค้าเมื่อพิจารณาถึงวิธีการในการส่งมอบผลตอบแทนดังกล่าวตามนโยบายและมาตรการการจัดสรรผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้าของบริษัท ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบแสดงรายการข้อมูลของสินทรัพย์ดิจิทัล (Offering Memorandum) หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อประชาชนเป็นการทั่วไปของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละชนิดที่ให้บริการในระบบของบริษัทจะมีการระบุวิธีการ เวลา รายละเอียดและฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตามบริษัทจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าว 

8.2 ลูกค้ารับทราบเป็นอย่างดีว่าในกรณีที่ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นโทเคนดิจิทัล กระบวนการจัดสรรผลตอบแทนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวอาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละประเภท อย่างไรก็ตามบริษัทจะดำเนินการจัดสรรและจ่ายผลตอบแทนโดยเร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัย เทคโนโลยี และการคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกค้า

8.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดสรรผลตอบแทนตามอัตราและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยอัตราและวิธีการเรียกเก็บบริษัทจะจัดให้มีการแจ้งลูกค้าล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผลตอบแทนประเภทสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง (Utility) แต่อย่างใด

9. เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน

9.1 ข้อมูลที่เปิดเผยทั้งหมดบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน ของบริษัทมีขึ้นเพื่อประกอบการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งนี้ ห้ามลูกค้าใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการนี้ บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดในกรณีข้อมูลมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตามทางบริษัทไม่ได้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นคำรับรอง ยืนยัน หรือแนะนำเพื่อจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจดำเนินธุรกรรมแต่อย่างใด การทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นการตัดสินใจโดยดุลยพินิจของลูกค้าแต่ฝ่ายเดียว 

9.2 บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้า อย่างไรก็ตามในกรณีบริษัทเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท เช่น ค่าธรรมเนียม ช่องทางการร้องเรียน หรือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

9.3 กรณีมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเนื้อหาของบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ถูกควบคุมโดยบริษัท กรณีดังกล่าวลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในลักษณะใด ๆ ต่อข้อมูล เนื้อหา หรือการบริการที่มีอยู่ในเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เข้าถึงหรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท

9.4 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าสิทธิและประโยชน์ในเนื้อหา สัญลักษณ์ และเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับบริการของบริษัท ข้อมูลที่นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายจดทะเบียน หรือไม่จดทะเบียน เป็นทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือ ผู้ให้ใช้สิทธิ์อื่น (“ทรัพย์สินทางปัญญา”)

9.5 ลูกค้าตกลงและรับรองว่าจะไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

10. การละเลยและฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย การใช้บริการที่ต้องห้าม และ/หรือ ข้อตกลง

10.1 ในกรณีบริษัทมีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้อง ละเลย ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย การใช้บริการที่ต้องห้าม และ/หรือ ข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัท บริษัทในเครือ หรือพนักงานของบริษัท ติดตาม ทบทวน เปิดเผยข้อมูล และรายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงเป็นดุลยพินิจฝ่ายเดียวในการยกเลิก อายัด ระงับ ยับยั้งบัญชีผู้ใช้ และ/หรือปิดกั้นการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เช่น ธุรกรรมการซื้อขาย หรือการฝากถอนเงินบาท เป็นต้น 

10.2 กรณีบริษัทยกเลิก ระงับ ยับยั้งบัญชีผู้ใช้ และ/หรือปิดกั้นการทำธุรกรรม บริษัทจะแจ้งการดำเนินการดังกล่าวไปยังลูกค้า เว้นแต่กฎหมาย คำสั่งหรือระเบียบอันชอบด้วยกฎหมายกำหนดห้ามให้บริษัทกระทำการนั้น

10.3 ในกรณีเกิดความเสียหายแก่บริษัทอันเนื่องมาจากลูกค้าการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย การใช้บริการที่ต้องห้าม และ/หรือ ข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทระงับบัญชีและหักเงินสด และ/หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้จัดเก็บไว้กับบริษัทเพื่อชำระหนี้ตามกฎหมาย

11. การร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท

11.1 บริษัทจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนผ่านทาง 

(1) ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ของบริษัท

(2) Chatbot ของเว็บไซต์ https://tbox.net/ ของบริษัท

(3) กล่องข้อความของแอปพลิเคชันชั่นเฟสบุ๊ค (Facebook) ของเพจ https://www.facebook.com/TBOXportal

(4) ติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่อยู่บริษัท 179  อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 2401 ชั้น 24 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

(5) หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท +66 (0) 2-096-3235

โดยบริษัทสงวนสิทธิในการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน และ/หรือ ข้อพิพาทเฉพาะกรณีที่ลูกค้าปฏิบัติตามขั้นตอนและช่องทางที่บริษัทกำหนดเท่านั้น โดยการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนโดยทั่วไปจะมีกรอบระยะเวลาตั้งแต่ 3-10 วันทำการ ตามความซับซ้อนของรายละเอียดการร้องเรียนและมาตรการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการแจ้งผลการดำเนินการแก่ลูกค้าภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการยุติข้อร้องเรียนตามนโยบายการจัดการข้อร้องเรียนและข้อพิพาทของบริษัท

11.2 ในกรณีที่ลูกค้าและบริษัทไม่อาจตกลงหรือไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียน และ/หรือ ข้อพิพาทได้ หรือในกรณีที่บริษัทไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และ/หรือ ข้อพิพาท ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเพียงฝ่ายเดียวในการพิจารณาวิธีการระงับข้อพิพาทกับลูกค้าซึ่งเป็นผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าวเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป โดยอาจใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร 

11.3 กรณีข้อพิพาทที่เกิดจากลูกค้าละเลย และ/หรือ ฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งออกหรือบัญญัติโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ ลูกค้าตกลงและยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการดำเนินการระงับข้อพิพาท และ/หรือ การปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายของบริษัท รวมถึงความรับผิดทางกฎหมาย ความสูญเสีย หรือค่าเสียหายอื่นใดต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทต้องจ่ายค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนอื่นใดให้แก่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ บุคคลที่สามซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระทำของลูกค้าข้างต้น ลูกค้ายินยอมและตกลงที่รับผิดและชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าปรับ และ/หรือ ค่าสินไหมทดแทนอื่นใดให้แก่บริษัทด้วย

12. ข้อจำกัดความรับผิด

12.1 บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น มิได้เป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนกับลูกค้า ตัวแทน หรือหุ้นส่วนของลูกค้า อีกทั้งบริษัทไม่มีการให้บริการแนะนำหรือให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงบริการใดที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับการให้บริการแนะนำการลงทุน ลูกค้ารับทราบและยอมรับถึงความเสี่ยงของการขาดทุนในผลกำไรอันเกิดจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและตัดสินใจด้วยตัวลูกค้าเองในการทำธุรกรรม ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากการตีความเนื้อหาหรือข้อมูลซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน ไปในทำนองของการแนะนำ และ/หรือ ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

12.2 บริษัทให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลกับเงินบาทเท่านั้น บริษัทมิได้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินบาทกับเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายและระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศ ลูกค้าต้องนำไปแลกเปลี่ยนกับสถาบันการเงินซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตเท่านั้น

12.3 ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความล่าช้าในการทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามลูกค้าตกลงจะไม่ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชย หรือค่าอื่นใดจากบริษัทอันเกิดจากความล่าช้า รวมถึงในกรณีของการจัดสรรและจ่ายผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย เว้นแต่ความล่าช้าดังกล่าวเป็นความผิดของบริษัทหรือไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.1

12.4 เงินบาทซึ่งอยู่ในบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าในระบบของบริษัทเป็นกรรมสิทธิ์และความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว บริษัทเป็นเพียงผู้เก็บรักษาเงินในบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในบัญชีธนาคารที่ได้รับการคุ้มครองเฉพาะกับสถาบันการเงินอีกทอดหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้

(1) บรรดาดอกผลจากบรรดาเงินสดและเงินฝากธนาคารซึ่งลูกค้าโอนเข้าสู่ระบบของบริษัทเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลจะถูกจัดเก็บอยู่ในบัญชีธนาคารของบริษัท หากสถาบันการเงินภายหลังมีการจัดสรรดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนใดให้แก่ทรัพย์สินในบัญชีธนาคารของบริษัท ให้ดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยลูกค้าตกลงที่จะไม่อ้างหรือเรียกร้องกรรมสิทธิ์ในผลตอบแทนจากทรัพย์สินดังกล่าวแต่อย่างใด

(2) กรณีที่เกิดความสูญเสียเงินทั้งหมดหรือบางส่วนจากการดำเนินการฝากหรือเงินเข้าบัญชีทรัพย์สินของบริษัทที่ลูกค้าสมัครใช้บริการไว้ โดยความสูญเสียดังกล่าวไม่ได้เกิดจากบริษัทหรือไม่ได้อยู่ในการควบคุมดูแลของบริษัททั้งหมด เช่น ความผิดพลาดของระบบและการเชื่อมต่อของธนาคาร เป็นต้น ลูกค้าตกลงและยินยอมไม่ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิอื่นใดกับบริษัท และจะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายหรือใช้สิทธิไล่เบี้ยอันเกิดจากความสูญเสียดังกล่าวจากธนาคารหรือบุคคลอื่นใดด้วยตนเอง

12.5 ลูกค้าทราบว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมิใช่เงินตราที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและการก่ออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าต้องสูญเสียเงินลงทุนหรือสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ลูกค้าได้ศึกษาถึงลักษณะและความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยละเอียดแล้ว และประสงค์ใช้บริการจากบริษัทด้วยความสมัครใจ

12.6 สินทรัพย์ดิจิทัลใดซึ่งบริษัทได้นำมาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่การรับประกันหรือตีความได้ว่าเป็นการรับประกันมูลค่าและความชอบด้วยกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย สูญเสีย ด้อยมูลค่า หรือขาดทุนจากผลตอบแทนที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าแต่อย่างใด

12.7 ลูกค้ายินยอมและตกลงให้บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดอันเกิดจากกรณีดังต่อนี้

(1) การขาดทุนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดิจิทัล

(2) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท

(3) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการละเลยประกาศหรือการแจ้งเตือนของบริษัท

(4) ความสูญเสียจากการถูกล่วงละเมิดการใช้บัญชีโดยบุคคลที่สาม หรือความเสียหายอื่นใดซึ่งไม่ใช่ความเสียหายอันเนื่องมาจากบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีใดก็ตามบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความล้มเหลวของระบบไฟฟ้า ภัยพิบัติ หรือคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลหรือภาครัฐ เป็นต้น

12.8 ภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดและข้อตกลงฉบับนี้ ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้เสียหายอันเนื่องมาจากความผิดของบริษัท บริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและไม่รวมถึงความเสียหายในอนาคต โดยความเสียหายดังกล่าวต้องเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของบริษัทหรือลูกจ้างของบริษัท

12.9 บริษัทสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดๆ เกี่ยวกับบัญชีและธุรกรรมของลูกค้าเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรือ คำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและจะไม่เรียกค่าเสียหาย ค่าชดเชย หรือค่าอื่นใดจากบริษัท บริษัทในเครือของบริษัท และพนักงานของบริษัทในการที่บริษัทได้กระทำไปนั้น

13. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

นโยบายส่วนบุคคลและนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ โดยบริษัทอาจประกาศหรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายฉบับล่าสุดได้บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท

14. ภาษี

ลูกค้ามีหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในการจัดทำรายงานและชำระภาษีจากการดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของบริษัทไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าอาจรวบรวมข้อมูลและประวัติการทำธุรกรรมได้จากบัญชีผู้ใช้งานของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าสินไหม หรือค่าอื่นใดจากบริษัทอันเนื่องมาจากหน้าที่ในการชำระภาษีของลูกค้า

15. ข้อตกลงอื่น

15.1 บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมข้อตกลงฉบับนี้แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามบริษัทจะจัดให้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงให้ลูกค้าทราบเป็นการทั่วไปภายใน 1 วันผ่านช่องทางของบริษัท โดยลูกค้ามีสิทธิไม่ยินยอมและสามารถยกเลิกการใช้บริการของบริษัทได้

15.2 ลูกค้ายินยอมและตกลงให้บริษัทสามารถโอนสิทธิและหน้าที่ของบริษัทตามข้อตกลงฉบับนี้โดยปราศจากเงื่อนไขและข้อจำกัดใดให้แก่บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด เช่น การโอนสิทธิให้บริษัทในเครือของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้ให้บริการอื่นภายนอกซึ่งมีสัญญากับบริษัท เป็นต้น

15.3 ความสมบูรณ์ของข้อตกลงฉบับนี้ไม่มีผลกระทบในกรณีที่ข้อสัญญา เงื่อนไขหรือข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงจะใช้ความพยายามในการเจรจาเพื่อหาวิธีการที่จะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ได้ต่อไปหรือหาวิธีการที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะเป็นไปได้

15.4 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ใช้กฎหมายแห่งประเทศไทยในการใช้บังคับและตีความข้อตกลงฉบับนี้ และให้ศาลที่มีเขตอำนาจตามกฎหมายแห่งประเทศไทยพิจารณาพิพากษาคดีหรือข้อพิพาทซึ่งเกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ ผลของการทำข้อตกลง การตีความ สิทธิ หน้าที่ ความรับผิด หรือนิติสัมพันธ์อื่นใดซึ่งเกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้


T-Box (Thailand) Co., Ltd. (“the Company”), as a Digital Asset Exchange, has entered into a service agreement with customers to provide a basic requirement regarding the usage of the digital asset exchange service. Customers who wish to use the Company’s services must be bound by this Agreement and strictly comply with such agreements throughout the period of use of the Company’s services.

This Agreement is entered into by and between T-Box (Thailand) Company (hereinafter referred to as the “Company”) and users of the Company. (hereinafter referred to as the “Customer”)

The customer wishes to use the Company’s digital asset trading services as a digital asset exchange and agrees to comply with the rules and regulations of the Company’s services 

Under this Terms of Service (“Agreement”) ) where the customer has considered the agreement and agrees to be bound by the rights, duties, and liabilities under the agreement, which are detailed as follows: 

1. Overview

Thank you for visiting our Privacy Policy. T-BOX (Thailand) Co. Ltd. (“Company”, “we”, “us” and “our”). As Company is a registered business in Thailand, the uses and controls of your Personal Data shall be regulated and in compliance with Thailand’s Personal Data Protection Acts and relevant regulations. 

The Privacy Policy is provided for our clients (“User”, “you” and “your “) to understand the details and measures on how Company collects, manages, and other relevant processes which involve personal information (Personal Data) of our clients that we obtained under registration and other processes for the Company’s services (“Services”) of which related to digital assets (“Products”). As our services are based on our mobile application, if there should be any updates and/or amendments to this Privacy Policy, our clients shall be informed via mobile notifications.   

By agreeing to use our services, you agree that you have read, understood, accepted and consented to the Company’s data collection, use, storage, processing, and other activities as described in this Privacy Policy. 

Definition

“Digital Assets” means the ownership, returns, and/or rights inherent in digital tokens, digital tokens with underlying assets, digital tokens whose underlying asset is real estate, or any other digital asset designated by the Securities and Exchange Commission.

“Services” means the main services of the Company’s digital asset exchange, which is an intermediary for the systematic and fair matching of digital asset trading orders to customers through the application of the company which includes any other necessary services related to order matching services, such as storage of customer assets, deposit, and withdrawal of baht currency, digital assets notification, etc. However, the Company’s service does not include any other services in the form of suggestions or advisory on investment or trading of digital assets.

 “Transaction” means buying, selling, and exchanging transactions between Thai baht and digital assets. including depositing or withdrawing baht with a bank account that the customer has registered with the company.

“Customer” means a client who has registered a digital asset trading account through the channels specified by the Company by agreeing to accept the terms and conditions specified under this Agreement and also accept the risk of yield in trading, exchanging, or owning digital assets by yourself.

“Website” means www.tbox.net.

“Application” means any software created by the Company for use in connection with the use of the Company’s services, such as websites, applications, or smart contracts.

2. Qualifications of the applicant

2.1 Individual

(1) Age from 20 years old

(2) Having complete consciousness, not an insane person Persons adjudged by the court to be a quasi-incompetent person or an incompetent person or bankruptcy.

(3) Not being or having been a member involved in any activity, directly or indirectly, or organizing, directing, assisting, supporting, inciting, facilitating, or advising unlawful groups such as gangs, brothels, and anti-government forces that do not exercise their legal or constitutional rights, separatist force underground forces, terrorist group, transnational organized crime, human trafficking organizations, pirates, or scammers, etc.

(4) Has not been sentenced to imprisonment by a final judgment for any crime related to finance, terrorism, and transnational crime. This includes but is not limited to money laundering offenses, defrauding people, Corrupt property, and offenses under the law on financial institutions, Securities and Exchange, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing (AML/CTPF), laws on the Prevention and Suppression of Trafficking in Persons or the law on the prevention and suppression of participation in transnational organized crime.

2.2 Legal entity

(1) Having legally registered in which the juristic person has its head office located.

(2) no purpose may imply that access to services of the same or similar nature as the Company’s services is prohibited.

(3) The registrant is a person who has the power to act on behalf of a juristic person and agrees to be liable for any damage that the registrant has done whether or not it is done in the name of the juristic person

(4) Every director and authorized person to act on behalf of a juristic person has all the qualifications under Clause 2.1.

If the company finds that the customer lacks the above qualifications, the Company reserves the right to refuse, cancel, withhold, suspend user accounts, and/or block transactions without prior notice to the Customer, the Customer agrees that the Company’s decision is final.

3. Subscription

3.1 The customer must register in the Company’s application by creating an account and filling out KYC information correctly (identification information such as name, surname, nationality, identification number, telephone number, address, date of birth, occupation, and any other information) in accordance with the Company’s customer onboarding policy and AML Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing law (AML/CTPF).

3.2 For foreign customers who wish to use the company’s services. Apart from KYC information, a Thai Bank Account is also required.

3.3 If the customer does not provide complete information or the information delivered to the company is insufficient or inaccuracy, the Customer agrees that an employee designated by the Company may inquire or request additional documentation from the Customer by means such as telephone, video call or Skype or other similar means.

3.4 The customer agrees to provide the customer’s personal information to the company and certifies that all information is correct, true, and current. In the event of any change in customer information, the customer agrees to notify the company immediately of such change.

3.5 If the Company finds that the information or documentary evidence provided by the customer to the Company in applying for the service is not true, the company reserves the right to suspend or refuse to provide service without clarifying and notifying in advance.

4. Account Management

4.1 The customer agrees to be responsible for maintaining and keeping confidential a user ID (“User ID”), Password, and (API) throughout the transaction through the Company’s digital asset trading system, preventing other people from taking your user ID and password to use. If someone brings the “User ID” and the customer’s password to use in any case to view the data and/or to place orders for digital asset trading. The customer agrees to be entirely responsible for such actions by others.

4.2 The customer agrees to be solely responsible for any loss or breach of data and/or personal data that may result in unauthorized access to the customer’s account from a third party; including the risk of loss or theft of digital tokens and/or money contained in the customer’s asset account. However, the company will be responsible for such loss or violation in case it’s caused by the company’s fault.

4.3 The Customer warrants that the information provided to the Company is correct, true, and up-to-date. The customer will correct and update the information with supporting documents immediately when there is a change. Moreover, the customer will be solely responsible for any loss or damage caused by neglect or not updating the customer’s information to be accurate, complete, true, and up-to-date.

4.4 The customer agrees to use the Company’s account and services for himself only and also not allow others to use it temporarily or permanently or use the service with others is strictly prohibited. including not revealing the account to other people to use the service on their behalf

4.5 If the customer has reasonable grounds to suspect that the account or data has been unauthorized access and/or in violation of other company’s security measures. The customer will notify the Company immediately through channels specified by the company.

5. Customer Due Diligence

According to services provided by the company, the customer agrees and authorizes the Company to use KYC information provided to the company to conduct customer due diligence per Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing (AML/CTPF) laws and regulations, including authorizes to retain any other information relating to the customer’s transactions through the Company’s services for the terms and duration required by such law.

6.  Digital Asset Exchange services

6.1 According to the Digital Asset Exchange service, the customer is required to deposit Thai Baht into the Thai Baht account opened with the Company. The said property remains in the ownership and possession of the customer. Once the transaction is confirmed, the company system will automatically process such deposits and withdrawals between the customer and the customer’s counterparty. For the benefit of using the service under this clause, the customer agrees and allows the company to deposit and withdraw assets stored in the customer’s asset account, both in Thai baht and digital assets, to the customer and the other customer’s counterparty automatically whenever there is a transaction without no consent required from customers in advance or from time to time. However, the process and period for confirmation of deposit and withdrawal will be within 3-5 business days.

6.2 Customer transactions shall be effective at all times until terminated or subsequently replaced by another instruction. However, the customer agrees that the Company shall not be liable for any damages caused by the customer’s order. In the event of force majeure or necessity, the Company may reserve the right to cancel the orders that the customer has been sent into the system. The Company also reserves the right to cancel or suspend trading orders in the following cases:

(1) Orders that may be caused by defects or malfunctions of the system for which the Customer is not involved.

(2) In the event of an emergency and an abnormal situation determined by the Company, such as an error or defect in the Company’s operating system or service, order from regulators or government agencies due to the discovery or suspicion of an offense or its involvement in the commission of an offense by using the Company or the digital tokens provided on the company’s trading service as a tool.  Any other events that may affect trading conditions volume or cause the highly volatile price of digital tokens can affect the stability, efficiency, and orderliness of trading, etc.

6.3 The customer agrees and accepts that the order for digital asset exchange transactions must have a value not lower than the threshold specified by the company. The submission of orders in the order memorandum will not be delivered immediately, that is, the customer can cancel the order at any time until getting confirmation from the Company’s trading system.

6.4 The Company reserves the right not to execute the customer’s order if the said order exceeds the amount or value limited by the Company which the customer has accepted and will not claim for damages or any other charges from the company. Moreover, it is the company’s sole discretion to increase or decrease the value limit to the customer without notifying the customer in advance.

6.5 The Customer agrees to transact only on the digital assets provided by the Company and in delivering digital assets to customers or their counterparties. The Customer accepts and agrees that the Company may deliver the same type or value of digital assets in equal amounts or value.

6.6 The Customer agrees and accepts the Company to charge service fees at the rates and methods specified by the Company. The Company shall provide prior notification to the Customer before the confirmation of the order. However, the Company reserves the right not to process the customer’s instructions if the customer’s account does not have sufficient assets to pay for the transaction fee.

6.7 The Customer agrees to comply with the trading rules of digital assets established by the Company (Trading Rules) throughout the period of use of the Company’s services. The customer can cancel or close the account of the Company’s services at any time by withdrawing the net balance (Balance) from the customer’s account and closing the account. The Company will not charge any fees for account closure. However, closing the account does not release the Customer from any liability to the Company. In case the Customer closes the account, the Customer authorizes the Company to cancel and suspend all transactions that are in progress.

6.8 The customer agrees not to perform or use the prohibited services as follows.

(1) doing any act contrary to law, rule, or lawful regulation issued or stipulated by the competent state agency; This includes but is not limited to criminal law, Intellectual Property Law,  Laws related to money laundering, public fraud, financial institution, Securities and Exchange, Terrorism, human trafficking, transnational crime computer-related offenses, consumer protection, etc., including using the Company’s services as a tool or carrying out any other activities that are directly or indirectly contrary to the law.

(2) interfere with access, use of the service, or infringe the legal rights of other customers; This includes the unauthorized use or intention to use the accounts of other customers of the Company.   (3) Interfere, suspend, inhibit, slow down, obstruct, interrupt, attenuate, destroy, damage, intercept, collect, modify or alter any information or content of the Company that appears on the Company’s website and/or application or takes any other actions to prevent the Company’s system from functioning normally or not as expected including the development of external programs that are used in conjunction with the Website and/or the Application without the prior written consent of the Company.

(4) Reverse engineering or removal of software used on the Website and/or Applications or Services of the Company.

(5) Generating rumors or doing any act that is detrimental to the Company’s credibility or providing false information to create misunderstandings or cause annoyance to other customers, regardless of whether it is done on the website, application, or other services of the Company.

7. Listing and Delisting Rules of company digital asset

7.1 The Company has a process of Listing and Delisting Rules of the digital asset by considering various factors based on the company’s criteria, such as technical feasibility, allotment of returns, safety, market factors, etc. However, the listing and delisting will be the Company’s sole and absolute discretion and will publicly announce the listing of the digital asset to customers through company channels.

7.2 The Customer acknowledges that the Company offers only digital token trading services. The company does not provide services or allow deposits and withdrawals of digital tokens from the system. The customer agrees not to deposit and not attempt to deposit or transfer digital assets to the digital asset account that the customer has opened with the Company. If any damage is caused by the act or attempt to do so, the customer agrees to indemnify and compensate any other expenses to the Company, including the cost of doing the damage back to normal as well.

7.3 The Company may proceed with the delisting of certain types of digital assets from the trading system per the Digital Asset Delisting Rules. However, the Company will notify through company channels with details, methods, and timeframe for delisting. The consideration of delisting is final and at the Company’s sole discretion.

8. Allocation and Dividend from digital assets

1. Digital assets provided by the Company in its asset exchange may pay dividends and/or any other benefits to the buyers, holders, or users of such assets per the terms or conditions of the issuer’s offer. For example, a) a digital asset may pay a monthly dividend to its holder or b) a digital asset may require a customer holding that digital asset to receive a share of the profits of the associated project, or c. ) A digital asset may require the customer who holds the digital asset to have the right to use the asset or related service. The Company may or may not participate in the allocation and distribution of dividends or benefits to the customers when considering the method of delivering the dividend on company policies and measures. The terms and conditions in the digital asset listing (Offering Memorandum) or documents relating to the general public offering of digital assets of each type. Digital assets provided in the Company’s system will have identifying methods, times, details, and parties involved in delivering dividends or benefits to customers. However, the Company will notify you when such a benefit is paid.

2. The customer acknowledges that if the return on digital assets is digital tokens, the process of allocation of such digital asset dividends may take different processing times depending on each type of digital asset. However, the Company will proceed as soon as possible to allocate and pay dividends with due consideration to suitability, safety, technology, and protection of customer interests.

3. The customer agrees that the company will charge the dividend allocation fee according to the rate and method specified by the company. For the rate and method of collection, the Company will inform the customer in advance.  However, the Company does not collect any fee from the type of compensation for the right to acquire a specific product or service (Utility).

9. Website and/or Application

9.1 Information disclosed on the website and/or application of the Company is solely used for our services to customers. The information is only for customers’ assumptions, and not for purposes of any other type than the aforementioned purposes in these Terms of Service. The Company shall be responsible for any default due to misinformation provided by the Company. Hence, the Company does not provide confirmation or by any means to convince customers to invest in our products. All transactions are decided at the customer’s sole discretion.

   9.2 The Company may change the content of information on the Website and/or the Application without prior notice to the customer. However, if the company changes the information related to the product policy or important information related to the use of the Company’s services, such as fees, complaint channels, or important information about the company will notify the Customer at least 30 days in advance.

9.3 If there is a link to the content of a third party, such as a third-party website, the content of such information is not controlled by the company. In such an event, the customer acknowledges and agrees that the Company shall not be responsible or liable in any manner for the information, content, or services contained in the content or websites of third parties accessing or connected to the Company’s website.

9.4 The customer agrees and acknowledges the rights and interests in the content, symbols, and trademarks relating to the Company’s services. Information presented on the website and/or application includes other intellectual property such as copyrights, trademarks, and other intellectual property rights, registered marks or not registered. It is the property of the Company and/or other users of rights. (“Intellectual Property”)

9.5 The Customer agrees and warrants not to copy, modify or exploit the Company’s intellectual property, in whole or in part, without the written consent of the Company.

10. Negligence and violation of law, rule, regulation, or lawful order. Use of Prohibited Services and/or Agreements.

10.1 If the Company has reasonable grounds to suspect that the customer is involved, neglects, or violates any law, rule, regulation, or lawful order, use of Prohibited Services, and/or this Agreement. The Customer agrees and consents to the Company, its affiliates, or employees of the Company to monitor, review and disclose information and report to the relevant regulatory authorities and authorities by the legal process, including, in its sole discretion, to cancel, provoke, suspend, or suspend user accounts; and/or block transactions without prior notice, such as trading transactions or depositing and withdrawing baht, for example.

10.2 If the Company cancels, terminates, or suspends a customer account and/or blocks transactions. The company will notify such actions of the customer except the law, regulation or lawful order prohibits the company from doing so.

10.3 In the event of damage to the Company due to the customer’s violation of law, rules, regulations, or lawful orders, use of Prohibited Services, and/or this Agreement. The customer agrees that the Company suspends the account and debits any cash and/or digital assets stored with the Company for legal settlements.

11. Complaints and Dispute Resolution

11.1 The Company provides channels for customers to make complaints through:

(1) Electronic mail: [email protected]

(2) Chatbot on Company website https://tbox.net/

(3) Company’s Facebook inbox via https://www.facebook.com/TBOXportal

(4) Customer relations contact at 179 Bangkok City Tower Address no. 2401 24th floor Sathon Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120

(5) Company’s telephone number: 02-096-3235

The Company reserves the right to resolve complaints and/or disputes only if the Customer has complied with the procedures and channels specified by the Company. The resolution of complaints generally takes 3-10 working days, depending on the complexity of the complaint details and the Company’s measures. The Company will provide a notification of the result to the customer within 7 working days from the date the complaint is settled by the Company.

11.2 If the customer and the Company are unable to agree or mediate complaints and/or disputes, or if the Company fails to resolve the complaints and/or disputes within the specified period, it shall be at the Company’s sole discretion to consider how to settle disputes with customers who are victims of such cases. To proceed to the next step, the dispute resolution process may be used by arbitration or any other method that the Company deems appropriate, regardless of the method used by the Company to resolve the dispute. The customer agrees not to disclose any information about the dispute to any third party, public media, or social media. If the customer discloses any information that may cause damage to the company. The customer agrees to be liable for such damages without limitation.

11.3 In the event of a dispute arising from customer negligence and/or violation of this Agreement, law, rules, or regulations issued or enacted by a competent government agency. The customer agrees and accepts to bear all costs, damages, or other expenses arising from dispute resolution proceedings and/or compliance with the Company’s legal process, including legal liability, loss, or any other damages to third parties if the Company has to pay fines, damages, or any other compensation to government agencies and/or third parties affected by the actions of the above.

The customer agrees to be liable and indemnify the Company for damages, expenses, fines, and/or any other compensation.

12. Limitation of Liability

12.1 The Company is the only digital asset trading platform provider. It is not a party to any trading transactions with customers, agents, or customers’ partners. In addition, the Company does not provide advice or consulting services related to digital asset trading, including any services that are similar or similar to investment advisory services. The Customer acknowledges and accepts the risk of loss in profits arising from the trading of digital assets and makes the Customer’s own decision in the transaction, located on the website and/or application in the form of advice and/or consultancy related to digital asset trading.

12.2 The Company provides a trading platform between digital assets and Baht only. The Company does not provide trading services between digital assets or Baht and foreign currencies according to the laws and regulations of the Bank of Thailand. If the customer wishes to exchange for foreign currency, customers must exchange with financial institutions that are authorized under the Foreign Exchange Law as permitted by the Bank of Thailand only.

12.3 The customer acknowledges and understands that transactions relating to digital assets may be delayed from time to time. However, the customer agrees not to make any claims for damages,

compensation, or any other charges from the Company arising from the delay, including in the case of allocation and payment of returns from digital assets. Unless such delay is the fault of the Company or does not fall within the period specified in Clause 6.1.

12.4 The Thai Baht which is in the Customer’s asset account in the Company’s system is the sole ownership and responsibility of the Customer. The Company is only the custodian of the Customer’s asset account in a bank account that is protected under a financial institution in regards to the Bank of Thailand. Therefore;

(1) Interests from cash and bank deposits that Customers transfer into the Company’s system for digital asset exchanges are stored in the Company’s bank accounts. If the financial institution
after allocating any interest or compensation to the assets in the Company bank account that interest or compensation shall be vested in the Company. The Customer agrees not to claim or claim ownership in any return from such assets.

(2) In the event of a loss of all or part of the money from the operation of depositing or depositing money into the account of the Company’s assets that the Customer has applied for the service where such loss is not caused by the Company or is not in the full control of the company, such as the failure of the Bank system and connection, etc. The Customer agrees and consents not to make any claims for damages or any other rights against Company and will file a claim for damages or exercise the right of recourse arising from such loss from the Bank or any other person by itself.

12.5 The Customer acknowledges that trading on digital assets is risky because digital assets are not government-certified currencies, relevant regulatory agencies, or financial institutions in Thailand. There is risk of price volatility and electronic crime by using digital assets as a tool. This may cause the Customers lose all or part of their investment or digital assets. The Customer has studied the nature and risks of digital assets in detail, and also voluntarily uses the services of the Company.

12.6 Any digital asset which the Company makes available in the Digital Asset Exchange does not constitute a guarantee or be construed as a guarantee of the value and legality of the digital asset. The company is not responsible for any loss, damage, loss, impairment, or loss from returns incurred to customers.

12.7 The Customer agrees and consents that the Company shall not be liable for any loss or damage arising out of the following cases:

(1) Loss of return on digital assets

(2) Loss or damage caused by misunderstanding of the Company's services.

(3) Loss or damage caused by the negligence of the Company's announcement or notification.

(4) Loss resulting from abuse of account used by third parties. or any other damage which is not the damage caused by the Company Therefore, the Company shall not be liable for any loss or damage caused by external factors which the Company cannot control, such as power system failure, disaster, or orders of regulatory or government agencies, etc.

12.8 Subject to the limitation of liability and this Agreement, if the Customer is affected due to the fault of the Company. The Company agrees to pay compensation for actual damages and not for forthcoming damages. Such damage must be a direct result of the actions of the Company or its employees.

12.9 The Company reserves the right to take any action, regarding the Customer’s account and transactions to comply with the law, rules, regulations, and/or statutory orders. Hence, the Customers agree and consent not to reimburse, nor compensate for any cost that occurred from such actions by the Company affiliates and its employees.

13. Privacy Policy and Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing (AML/CTPF) Policy

The policies are part of this Agreement. The Company may announce or change it from time to time as appropriate. Customers can check the latest version of the policies on the Company website and/or application.

14. Taxation

The Customer is solely responsible for preparing reports and paying taxes on transactions made through the Company services to the relevant authorities. The Customer may collect information and transaction history of the Customer’s account. The Customer agrees and will not claim any damages, claims, or other charges from the Company due to the Customer tax payment duty or obligations.

15. Miscellaneous

15.1 The Company reserves the right to change, amend, or add to this Agreement at its sole discretion without prior notice to the Customer. However, the Company will provide general notification of the change of agreement to Customers within 1 day through the Company channels. The Customer has the right to disagree and cancel the service of the Company.

15.2 The Customer agrees and consents that the Company may transfer the Company rights and obligations under this Agreement without conditions and limitations to any other person and/or legal entity, such as the transfer of rights to Company affiliates, stakeholders of the Company, or other external service providers who have contracts with the Company, etc.

15.3 The validity of this Agreement is not affected in the event of a contractual clause whereby any condition or provision is void or unenforceable. All parties agree to use their negotiating endeavors to determine how this Agreement can be continued or to find the closest possible method.

15.4 Both parties agree to use the laws of Thailand in enforcing and interpreting this Agreement, and the court has jurisdiction under the law of Thailand to consider and adjudicate cases or disputes related to the integrity results of any agreement, interpretation, rights, obligations, liabilities or any other legal relationship arising out of this Agreement.