ข้อมูลความขัดข้องของระบบที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ

ข้อมูลข้อร้องเรียนแยกตามประเภทข้อร้องเรียน

สัดส่วนเรื่องร้องเรียน (มกราคม/2566)

สัดส่วนเรื่องร้องเรียน (มกราคม-มิถุนายน/2566)